Ελληνικά
English
Δωδεκανήσου 15, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 0030 2310 538 919, 0030 6977 260 901, email: law@avlogiari.gr

Νομικό καθεστώς Διαμεσολάβησης

 • Νόμος 3898/2010 - "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις".
 • Αιτιολογική Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου 3898/2010 - "Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις".
 • "Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008" για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
 • Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 123 (ΦΕΚ Α' 255/09-12-2011) - "Καθορισμός όρων και προυποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις".
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 109088 οικ./12.12.2011 - "Διαδικασία αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαμεσολαβητών - Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας διαπιστευμένων διαμεσολαβητών και Καθορισμός κυρώσεων για παραβάσεις αυτού".    
 • Υπουργική Aπόφαση με Αριθ. Πρωτ.107309 οικ./2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 3417/21.12.2012) - "Τροποποίηση της με αριθμ. 109088 οικ./12.12.2011 υπουργικής απόφασης". 
 • Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για τους Διαμεσολαβητές.
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 34801 οικ/2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 1363/26-4-2012) - "Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών". 
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 34802 οικ/2012 (ΦΕΚ Β' 1363/26-4-2012) - "Κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής εξετάσεων υποψήφιων διαμεσολαβητών και καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου των φορέων κατάρτισης διαμεσολαβητών και των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών".
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 109087/2011 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα 436/14.12.2011) - “Συγκρότηση Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών".
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 1460 οικ/ 2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 281/13.2.2012) - "Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή".  
 • Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 85485/2012 (Φ.Ε.Κ. Β' 2693/4.10.2012) - “Καθορισμός παραβόλων διαμεσολάβησης". 
 • ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Φ.Ε.Κ. Α' 237/5-12-2012).
 • Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ. 29381/2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 1009/23.4.2014) - "Τροποποίηση της με αριθ. 85485/2012 ΚΥΑ"
επιστροφή