Ελληνικά
English
Ομηρίδου Σκυλίτση 6, Πειραιάς, 2310538919 - 6977260901, info@adrhellenic.com
Α&Α, Αυλογιάρη, Δικαστήρια, Διαμεσολάβηση, Διαπραγματεύσεις

Αριθ. 1460 οικ. Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή (Φ.Ε.Κ. Β’ 281/13.2.2012).

Αριθ. 1460 οικ. Καθορισμός αμοιβής του διαμεσολαβητή (Φ.Ε.Κ. Β’ 281/13.2.2012).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 και 3 του ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (Α΄ 211) και

2. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας για την αμοιβή του διαμεσολαβητή, στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


 

επιστροφή