united-kingdom-flag
logo-3

Φορέας Κατάρτισης Διαμεσολαβητών

"Εκπαιδεύουμε

τους Διαμεσολαβητές του αύριο"

avlogiari-crop

ΙΝΚΑΔΑ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΙΝΚΑΔΑ) σε συνεργασία με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΕΛΚΕΔ-ΑDR HELLENIC CENTER) παρέχουν υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους διαμεσολαβητές (διάρκειας 80 ωρών) που ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας, όπως ακριβώς έχουν κάνει και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Όλα τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν τόσο στο ΙΝΚΑΔΑ όσο και στο ΕΛΚΕΔ (ο Διευθυντής, ο Διευθυντής Κατάρτισης, ο Συντονιστής Ενεργειών Κατάρτισης, οι Εκπαιδευτές) είναι πρόσωπα εγνωσμένης ακαδημαϊκής αξίας και διακεκριμένοι επιστήμονες σε διαφορετικούς γνωστικούς τομείς, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τη διαμεσολάβηση και την εφαρμογή των τεχνικών αυτής. Το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό ιστορικό – βιογραφικό του κάθε εκπαιδευτή εισφέρει στην εκπαίδευση ξεχωριστά στοιχεία τα οποία άπτονται των διαφορετικών χαρακτηριστικών της διαμεσολάβησης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των υποψηφίων διαμεσολαβητών έχει προσαρμοσθεί στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική ιδιοσυγκρασία με σαφείς όμως αναφορές στη διεθνή – ευρωπαϊκή εμπειρία. Η εκπαίδευση συνδυάζει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (όπως για παράδειγμα συνδυασμό της νομικής επιστήμης με αυτή της ψυχολογίας, τη θεωρία των συγκρούσεων, τη διαχείριση των συναισθημάτων με έμφαση στη διαχείριση του θυμού και των προσδοκιών, τεχνικές διαπραγματεύσεων κ.λπ.), συντελείται με τη χρήση τόσο ελληνικής όσο και διεθνούς βιβλιογραφίας από διακεκριμένους έλληνες και ξένους καθηγητές και επιστήμονες και δίδει μεγάλη βαρύτητα σε σενάρια προσομοιώσεων – role playing πάνω σε πραγματικές υποθέσεις από την ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα αλλά και τη διεθνή εμπειρία. Επιπροσθέτως, γίνεται εξειδικευμένη αναφορά και διδασκαλία του ελληνικού / ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου και του ρόλου του έλληνα παραστάτη δικηγόρου στη διαμεσολάβηση.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος βασικής εκπαίδευσης ο υποψήφιος διαμεσολαβητής θα έχει αποκτήσει τις ακόλουθες γνώσεις – δεξιότητες:

1. Θα γνωρίζει τη σημασία και τις γενικές αρχές της διαμεσολάβησης, τη διαδικασία – στάδια αυτής καθώς και το ρόλο που διαδραματίζει ο διαμεσολαβητής.

2. Θα γνωρίζει το νομοθετικό πλαίσιο (ελληνικό και ευρωπαϊκό) που διέπει τη διαμεσολάβηση (δίκαιο της διαμεσολάβησης, συμφωνία διαμεσολάβησης, ζητήματα ευθύνης, ζητήματα αμοιβής, δεοντολογία και εμπιστευτικότητα), τη διάκριση αυτής από τις μορφές δικαστικών διαδικασιών και άλλους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών.

3. Θα γνωρίζει τις φάσεις της διαμεσολάβησης (σύμβαση – συλλογή στοιχείων – ανάλυση συμφερόντων – εκτίμηση των εναλλακτικών λύσεων – τελική συμφωνία) καθώς επίσης και τις ενδιάμεσες διαδικαστικές ιδιαιτερότητες (διάλογος με κάθε μέρος – διάλογος με όλα τα μέρη – συμμετοχή τρίτων).

4. Θα γνωρίζει το θεωρητικό υπόβαθρο καθώς και να εφαρμόζει στην πράξη πληθώρα τεχνικών διαπραγματεύσεων καθώς επίσης θα είναι εξοικειωμένος με τη θεωρία των συγκρούσεων και θα δύναται να εφαρμόσει στην πράξη διαφορετικές μεθόδους υπέρβασης διαφόρων μορφών συναισθηματικών αδιεξόδων (τύπος συγκρούσεων, παράγοντες, δυναμική και ανάλυση συγκρούσεων, φάσεις κλιμάκωσης, τεχνικές παρέμβασης).

5. Θα έχει αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην επικοινωνία καθώς επίσης θα μπορεί να εφαρμόσει τεχνικές επικοινωνίας και παρέμβασης (όπως ακρόαση, παράφραση, υποβολή ερωτήσεων, πλαισίωση).

6. Θα εξασκηθεί στην εφαρμογή τεχνικών διαμεσολάβησης και διαπραγμάτευσης (διαισθητική, διανεμητική, ολοκληρωμένη βάσει συμφερόντων και θέσεων αξιώσεων) μέσω της συμμετοχής σε πληθώρα προσομοιώσεων – role playing πάνω σε πραγματικές υποθέσεις από την ελληνική δικαστηριακή πραγματικότητα αλλά και τη διεθνή εμπειρία, ομαδικές εργασίες – συνεργασίες και τη μελέτη – επεξεργασία διαφόρων υποθέσεων.

7. Θα εξασκηθεί σε τεχνικές υπέρβασης αδιεξόδων, συναισθηματικής διαχείρισης προσώπων – καταστάσεων, ενίσχυσης της δημιουργικότητας, ανάλυσης κινδύνων, υπερπήδησης καταστάσεων και αντιστάσεων, φραγμών, ανισότητας δυνάμεων, κλιμάκωσης έντασης και επίτευξης συμφωνιών.

1. Θα γνωρίζει το θεωρητικό υπόβαθρο της θεωρίας της προσωπικότητας, της ατομικής και ομαδικής ψυχολογίας καθώς επίσης θα έχει εκπαιδευθεί στη διαχείριση των διαφορετικών προσώπων – ρόλων που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση.

2. Θα γνωρίζει το ρόλο του έλληνα παραστάτη δικηγόρου στη διαμεσολάβηση καθώς και τους τρόπους / τεχνικές με τους οποίους θα συμβάλλει γόνιμα στην επίλυση της διαφοράς (διάκριση καθηκόντων διαμεσολαβητή, νομικού συμπαράσταση και μερών, συνεργασία μεταξύ αυτών).

3. Μετά την ευδόκιμη παρακολούθηση της βασικής εκπαίδευσης και την επιτυχή συμμετοχή στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις ο υποψήφιος διαμεσολαβητής θα λαμβάνει Πιστοποιητικό Κατάρτισης και θα είναι απόλυτα έτοιμος να συμμετάσχει στις εξετάσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης ώστε να πιστοποιηθεί ως Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής.

Παράλληλα με τη βασική εκπαίδευση διαμεσολαβητών το ΙΝΚΑΔΑ προσφέρει και προγράμματα που αφορούν το ρόλο του παραστάτη δικηγόρου στη διαμεσολάβηση (advocacy mediation), τα οποία μπορεί να αφορούν και εξειδικευμένους τομείς (όπως π.χ. η τραπεζική διαμεσολάβηση, η οικογενειακή διαμεσολάβηση, ιατρική κ.λπ.).